کاربردهای تسکا

تسکا انعطاف بالایی دارد و می توان از آن در کاربردهای مختلف استفاده کرد

Project Planning

برنامه ریزی پروژه

accounting

حسابداری

bug_tracking

رهگیری باگ ها

inventory_tracking

مدیریت موجودی

Sales CRM

مدیریت ارتباط با مشتری

Product Management

مدیریت محصول

Time Management

مدیریت زمان

Partners Relationship Management

مدیریت ارتباط با شرکا

tm

راهبری تیم

marketing

بازاریابی

agile_project_management

مدیریت پروژه چابک

sales_management

مدیریت فروش

HR Management

مدیریت منابع انسانی

Event Management

مدیریت رویداد

Orders & Production

سفارشات و تولید

Product Roadmap

نقشه راه محصول

Scheduling

برنامه ریزی

taskmanage

مدیریت وظایف

work planning

برنامه ریزی کاری

creative_agencies

پروژه تبلیغاتی و خلاقانه

scrum_framework

چارچوب اسکرام

Workflow Management

مدیریت گردش کار

Lead Tracking

پیگیری سرنخ های فروش

Designer Project Manament

هماهنگی در طراحی

Consultant project management

مدیریت پروژه مشاوره ای

تولید محتوا

به بالای صفحه بردن