دعوت و راه اندازی سریع برای کاربران

دعوت از کاربران به سادگی ارسال یک ایمیل انجام می شود. آنها به راحتی جذب سیستم می شوند. فقط لازم است مدتی با آن کار کنند. حتی به آموزش هم نیازی نیست.

گردش کار خود را شخصی سازی کنید

نیازهای تیم براساس نوع پروژه، اعضای تیم، موقعیت و زمان تغییر می کند. انعطاف تسکا به شما کمک می کند که گردش کارهای مختلف را ایجاد کرده و هر پروژه را با نیازهای و سلیقه خود متناسب کنید.